Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Balance

1. Algemeen

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Balance, eenmanszaak en eigendom van Ellen Debouserie met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Rijksweg 10 en ondernemingsnummer BE0842-562-784.
1.2 Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant.
1.3 Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 De internetsite van Balance richt zich enkel op de Belgische en Nederlandse markt.

2. Identificatiegegevens

2.1 Balance
Rijksweg 10
8870 Izegem
0497/27.08.46
balancedansengym@hotmail.be
2.2 Ondernemingsnummer 0842-562-784
2.3 Btw nummer: BE 0842-562-784
2.4 Website: www.balancedansengym.be

3. Bestelling

3.1 De algemene voorwaarden van Balance zijn van toepassing op alle producten. Door te bestellen geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.
3.2 U kan een bestelling plaatsen door een email te versturen naar balancedansengym@hotmail.be, via het voorziene contactformulier op onze site of u kan telefonisch contact opnemen op het nummer 0497/27.08.46.
3.3 Een bestelling komt pas tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven email-adres.
3.4 De klant en Balance gaan uitdrukkelijk akkoord dat deze elektronische communicatievorm bindend is en een geldige overeenkomst tot stand brengt.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
4.3 Balance behoudt zich het recht haar tarieven op elk moment te wijzigen. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht op elke manier die door Balance geschikt wordt geacht. Wanneer een bestelling tot stand kwam voor de prijswijziging blijft de afgesproken prijs tussen de klant en Balance geldig.
4.4 De prijzen op de website zijn indicatief. Indien de klant een wijziging doorvoert kan dit een verhoging of verlaging van de prijs met zich meebrengen. De klant wordt hiervan elektronisch en voor de definitieve aankoop op de hoogte gebracht.

5. Betaling

5.1 Een betaling bij Balance kan via overschrijving naar volgend rekeningnummer:
- 6703 0415 1967 1700 6
- IBAN nummer BE51 0016 5960 8362
5.2 Bij betaling via overschrijving dient het volledige bedrag binnen de 7 dagen (vanaf de orderbevestiging) op de bankrekening van de verkoper te staan, zoniet wordt de koop als niet bestaande beschouwd.
5.3 Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

6. Uitvoering

6.1 De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na bevestiging van de betaling via overschrijving. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.
6.2 In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de zeven werkdagen na ontvangst van het te betalen bedrag. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.
6.3 Indien een product niet voorradig is, zal Balance u via email de vermoedelijke verzenddatum melden. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
6.4 Wanneer het om een gepersonaliseerde bestelling (bv het plaatsen van naam) gaat, kan de klant niet meer afzien van zijn aankoop eens de bestelling in productie is.

7. Afhaling en verzending.

7.1 Afhaling

7.1.1 Bestelde producten kunnen steeds gratis worden afgehaald in onze winkel Balance, Rijksweg 10, 8870 Izegem tijdens de openingsuren of op afspraak.

7.2 Verzending

7.2.1 Hiervoor gelden de gangbare tarieven volgens gewicht en formaat + de verpakkingskost. Deze verzendkosten worden steeds op voorhand aan de klant meegedeeld bij het plaatsen van een bestelling.
7.2.2 Verzending door Balance is enkel mogelijk binnen de Benelux. Op aanvraag zijn andere landen mogelijk maar kan de verzendingskost meer bedragen dan de hieronder opgegeven prijs.
7.2.3 Voor verzending binnen de Benelux maakt Balance gebruik van Bpost.

- Pakketpost: vanaf 5.5€ met een maximum van 15€

7.2.4 Enkel pakketten die niet groter zijn dan het maximum formaat en niet meer wegen dan 25kg kunnen door Balance worden verzonden.
7.2.5 Indien gewenst kunnen ook grotere formaten of pakketten tot 30kg worden verzonden. Hou hierbij echter rekening dat de maximumprijs kan oplopen tot 40€
7.2.6 Balance zal steeds in overleg met de klant steeds kiezen voor de beste en voordeligste verzendoptie.

7.3 Diversen

7.3.1 Balance is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending. De producten worden zo verpakt dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn.
7.3.2 Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

8. Verzakingsrecht en retourneren

8.1 De klant heeft het recht om af te zien van de verkoopovereenkomst en/of de geleverde producten te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen na het afsluiten van de overeenkomst of de levering van de producten.
8.2 Ingeval de klant zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de producten op eigen risico en kosten, in de originele staat en verpakking terugsturen naar Balance, Rijksweg 10, 8870 Izegem, België.
8.3 De klant kan zich niet beroepen op het verzakingsrecht indien de producten specifiek voor de klant ontworpen zijn en/of als de producten door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.
8.4 Er is geen terugbetaling mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt wordt gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de klant, voor eigen rekening en risico van de klant.
8.4 Tevens behoudt Balance zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.
8.6 Om van dit verzakingsrecht gebruik te kunnen maken, dient u eerst een verzoek hiertoe in te dienen. Dit kan uitsluitend per email naar balancedansengym@hotmail.be. Niet vooraf aangevraagde retourzendingen of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
8.7 Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de geretourneerde artikelen opnieuw in ons bezit hebben.
8.8 Modelformulier herroeping: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf

9. Klachten en geschillen

9.1 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 8 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de artikelen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
9.2 Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Kortrijk bevoegd.
9.3 Hierbij de link die makkelijk toegang geeft naar het ODR platform: https://ec.europa.eu/odr

10. Overmacht

10.1 Balance is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij zijn leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
10.2 Balance behoudt zich in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11. Intellectuele eigendom

11.1 De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al de communicatie is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Balance, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
11.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u geen foto’s, namen, teksten, logo’s, enz. kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Balance.
11.3 Het kan voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Daarvoor kan Balance niet aansprakelijk worden gesteld. Balance zal eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

12. Diversen

12.1 Balance streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen de 24 uur te beantwoorden.
12.2 Balance behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met balancedansengym@hotmail.be

Afdrukken